Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 158/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bartoszycach z 2018-06-18

Sygn. akt I Co 158/18

POSTANOWIENIE

Dnia 18 czerwca 2018 r.

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Bartoszycach, I Wydziału Cywilnego

Karolina Sobol

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 r. w Bartoszycach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

z udziałem dłużnika K. W.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela

postanawia:

oddalić wniosek.

Referendarz Sądowy

Karolina Sobol

UZASADNIENIE

(...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie z powództwa (...) (Spółka Akcyjna) z siedzibą w P. działającej poprzez oddział w Polsce z siedzibą w W. przeciwko dłużnikowi wskazanemu w komparycji postanowienia, sygn. akt VI Nc-e 1745025/14, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dnia 31 marca 2015 roku.

W uzasadnieniu wniosku ponadto wnioskodawca wskazał, że może wystąpić rozbieżność pomiędzy podmiotem zbywającym wierzytelność, a podmiotem, na który został wydany tytuł wykonawczy, gdyż po stronie jego poprzednika prawnego przed zawarciem umowy miały miejsce wielokrotne przekształcenia, m. in. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., które opisał we wniosku, lecz zaniechał dołączenia na potwierdzenie tych okoliczności odpisów z rejestru przedsiębiorców KRS oraz wydruków z wpisów do Monitora Sądowego i Gospodarczego, wskazując we wniosku jedynie identyfikatory wydruków KRS oraz numery wpisów do MSiG, powołując się przy tym na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 w sprawie o sygn. akt III CSK 254/13.

Celem wykazania zaistnienia faktu następstwa prawnego wnioskodawca przedłożył natomiast uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym wyciąg z Umowy cesji wierzytelności z dnia 24 marca 2017 r. z podpisami notarialnie poświadczonymi, zawartej pomiędzy: 1) (...) S.A. z siedzibą w W. (Cedentem) a 2) (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w W. (Cesjonariuszem). Ponadto wnioskodawca przedłożył wyciąg z załącznika nr 1 do tej Umowy – Wykazu wierzytelności w wersji papierowej do ww. Umowy, który to wyciąg został sporządzony i poświadczony za zgodność z okazanym dokumentem przez notariusza, również z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wnioskodawca załączył do wniosku także uwierzytelniony przez występującego w sprawie radcę prawnego odpis oświadczenia (...) S.A. z siedzibą w W. o uiszczeniu w całości Ostatecznej Ceny Nabycia z tytułu nabycia wierzytelności objętych Umową przelewu wierzytelności z dnia 24 marca 2017 r.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak stanowi art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W myśl natomiast art. 781 § 1 1 k.p.c., czynności w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności może dokonać również referendarz sądowy.

Cytowany przepis umożliwia realizację tytułu egzekucyjnego, jeżeli wymienione w nim osoby nie są wierzycielami lub dłużnikami i na ich miejsce na skutek następstwa prawnego pod tytułem ogólnym lub pod tytułem szczególnym weszły inne podmioty, przy czym możliwość nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego jest uzależniona od spełnienia określonych warunków. Na gruncie przepisu art. 788 § 1 k.p.c. niezbędną przesłanką do skutecznego ubiegania się przez następcę prawnego wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności jest wykazanie przez wnioskodawcę, oprócz istnienia samego tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania, także faktu przejścia praw lub obowiązków za pomocą ściśle określonych środków dowodowych w postaci oryginałów dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym (ewentualnie ich odpisów, poświadczonych przez osobę posiadającą upoważnienie ustawowe). Sąd bądź referendarz sądowy orzekający w postępowaniu klauzulowym ocenia te dokumenty pod względem formalnym, tj. w zakresie dotyczącym ustalenia, czy spełniają one kryteria wymagane od dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 k.p.c. lub czy podpisy na dokumencie prywatnym zostały urzędowo poświadczone.

W okolicznościach niniejszej sprawy na podkreślenie zasługuje okoliczność, że wnioskodawca nie jest bezpośrednim następcą prawnym pierwotnego wierzyciela, tj. (...) (Spółki Akcyjnej) z siedzibą w P. działającej poprzez oddział w Polsce z siedzibą w W.. Istnieje rozbieżność między wierzycielem wskazanym w treści tytułu wykonawczego, a podmiotem, z którym wnioskodawca zawarł umowę przelewu wierzytelności. Z treści uzasadnienia wniosku wynika, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego trzykrotnie miało nastąpić przejście opisanej w nim wierzytelności: najpierw, na podstawie przekształcenia ww. Banku w (...) S.A., a następnie poprzez przeniesienie całego majątku tego podmiotu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. na (...) S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej, po czym dopiero na podstawie Umowy z dnia 24 marca 2017 r. na rzecz wnioskodawcy – pod warunkiem uiszczenia przez niego w całości Ostatecznej Ceny Nabycia zgodnie z § 3 ust. 1 tej Umowy.

W związku z tym wnioskodawca, celem wykazania przejścia wierzytelności objętej wyrokiem wskazanym w petitum wniosku na jego rzecz, winien dokumentami w formie przewidzianej w art. 788 § 1 k.p.c. wykazać następstwo prawne również poprzednich wierzycieli. Podkreślić bowiem należy, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego, w razie połączenia banków w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. ma zastosowanie art. 788 k.p.c. (zob. m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dna 9 września 2015 r. wydany w sprawie o sygn. akt IV CSK 659/14, LEX nr 1920181, uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2017 r., LEX nr 2405318).

Za całkowicie chybione uznać należy twierdzenie wnioskodawcy, że dla sprostania tym wymogom wystarczające jest jedynie wskazanie przez niego w uzasadnieniu wniosku identyfikatorów wydruków KRS oraz numerów wpisów do MSiG dotyczących poprzednich wierzycieli. Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.), to nie sama możliwość uzyskania wglądu do opublikowanych w tym rejestrze informacji, lecz dopiero pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 - jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi, zawartymi w Rejestrze, które szczegółowo określone są w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (Dz. U. z 2018 r., poz. 546).

Zaznaczyć należy, że postępowanie w trybie art. 788 k.p.c. jest uproszczoną formą uzyskania klauzuli wykonalności, co następuje na podstawie przedłożonych dokumentów, mającą na celu przyspieszenie tego postępowania. Postępowanie to ma charakter jedynie formalny, sprawa zostaje rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a w konsekwencji spełnienia precyzyjnie określonych wymogów co do formy przedłożonych dokumentów, wierzyciele uprawnieni są następnie do kierowania ich wierzytelności bezpośrednio do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego. W związku z tym wierzyciel winien dochować wszelkiej staranności, aby w sposób należyty wykazać następstwo prawne. To w jego gestii leży przedstawienie w tym celu wraz z wnioskiem stosownych dokumentów i w wymaganej formie, gdyż przedmiotem postępowania określonego w art. 788 § 1 k.p.c. jest jedynie formalna kontrola, czy na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach można ustalić, że nastąpiło przejście uprawnienia (zob. m. in. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt I ACz 881/12, LEX nr 1171336).

Za niedopuszczalne w świetle powyższego uznać należy oczekiwanie, by na żądanie wnioskodawcy dopiero wskutek czynności podjętych samodzielnie przez Sąd lub referendarza sądowego wygenerować i pobrać z rejestrów elektronicznych odpowiednie dokumenty, dokonując tego w taki sposób, by zawierały one niezbędne cechy dla uznania, że mają one moc zrównaną z dokumentami urzędowymi, które po dołączeniu ich w charakterze dowodów do akt sprawy spełniałyby wymogi co do formy przewidziane w art. 788 § 1 k.p.c.

Brak przedstawienia przez wnioskodawcę stosownych dokumentów, wykazujących przejście uprawnień dotychczasowych wierzycieli zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 788 § 1 k.p.c., nie stanowi braku formalnego wniosku, lecz brak w znaczeniu dowodowym.

Mając na uwadze powyższe, należało uznać, iż w niniejszej sprawie wnioskodawca nie wykazał w sposób należyty, aby doszło do przejścia na jego rzecz wierzytelności objętej wskazanym powyżej tytułem egzekucyjnym, tak jak wymaga tego art. 788 § 1 k.p.c.

W rezultacie, na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. a contrario w zw. z art. 781 § 1 1 k.p.c., należało oddalić wniosek.

Referendarz Sądowy

Karolina Sobol

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić w rep. Co;

2. odpis postanowienia doręczyć: pełnomocnikowi wierzyciela;

3. za 7 dni lub ze skargą.

B., dnia 18.06.2018 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dominika Ołdakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Referendarz Sądowy Karolina Sobol
Data wytworzenia informacji: